PODROBNÁ PRAVIDLA SOUTĚŽE “A jak dobíjíte baterky vy?”

Základní pojmy

 1. Pořadatel: Pořadatelem jsou společnosti Kia Czech s.r.o. se sídlem: Jihlavská 1558/21 IČ:49703188 a DIČ:CZ49703188 dále společnost BAYAYA s.r.o se sídlem: Myslotínská 1786 393 01 Pelhřimov IČ:09166947, DIČ: CZ09166947 a společnost: Glampino s.r.o se sídlem Kaplická 300, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov (dále jen “Pořadatel”)
 2. Technický správce soutěže a Koordinátor soutěže:  je společnost BAYAYA s.r.o  se sídlem: Myslotínská 1786 393 01 Pelhřimov, info@bayaya.cz, tel: +420733544484
 3. Soutěž probíhá online na webu BAYAYA … odkaz url. soutěžnístránka
 4. Výhra je určena pouze pro vítěznou odpověď na soutěžní otázku “A jak dobíjíte baterky vy?”Výhra:
  – zapůjčení elektrického vozu KIA na týden (7 kalendářních dní)
  – pronájem chaty na kolech Nirvána v glampingu glampino.cz na 2 dny v období: 1.1.2024 – 31.12.2024
  Vítěznou odpověď vybere v 29.12.2023 porota ve složení1. Hájek (Kia Czech)
  2. J. Štěpán (glampino.cz)
  3. L. Trpák (BAYAYA)Pořadatelé si vyhrazují právo s výhercem společně po ukončení soutěže a vyhlášení vítěze vybrat nejvhodnější termín i vůz, který bude vyhovovat jak pořadatelům tak výherci. Tak, aby výherce byl co nejvíce spokojen s výhrou a pořadatelé mohli s ohledem na povahu výhry poskytnout nejvhodnější termín a vůz i vzhledem k vlastnímu provozu ubytování a vozu, který má být zapůjčen. Ceny je možno poskytnou v ideálním případně dohromady, pokud to však bude nutné z provozních důvodů pořadatelů může být po dohodě s výhercem každá výhra poskytnuta samostatně.
 5. Termín soutěže: Soutěž probíhá v období 06.12.2023 00:00 do 29.12.2023 do 12:00 (CET).
 6. Účastník je každá fyzická osoba starší 18ti let způsobilá k právním úkonům, která se zaregistruje do soutěže a splní podmínky účasti v Soutěži. Aby účastník mohl vyhrát výhru – elektrické auto Kia na týden musí být vlastníkem platného řidičského oprávnění skupiny B či B78 a musí mít trvalý či přechodný pobyt na území České republiky.
 7. Registrace znamená okamžik, kdy se Účastník registruje na soutěžní stránce url a to tak, že pravdivě vyplní požadované povinné informace a odpoví na soutěžní otázku a zároveň udělí Pořadatelům souhlas s marketingovým využitím osobních údajů (dále jen “Registrační údaje”)
 8. Výherce: Účastník, který splní podmínky soutěže a jehož vítěznou odpověď vybere soutěžní porota ve složení uvedeném dle bodu 4
 9. Výhra je určena pouze pro vítěznou odpověď, kterou vybere porota ve složení uvedeném v bodě 4 v termínu: 29.12.2023 od 12:00 – 18:00 (CET).
 10. Oznámení o výhře  bude informace uvedená na výherní stránce soutěže ….a zaslaná na emailovou adresu Účastníka (uvedenou při Registraci)

Všeobecná ustanovení

 

 1. Každý Účastník se může do Soutěže zaregistrovat pouze jedenkrát v průběhu trvání soutěže.
 2. Výhra se uděluje na základě vyhlášení odborné poroty.
 3. Účastník bude o případném získání Výhry informován elektronickou emailovou zprávou na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci. Současně budou výsledky zveřejněny i na výherní stránce soutěže url..
 4. Ze Soutěže jsou vyloučeny osoby v pracovním nebo v obdobném vztahu k Pořadatelům či ke společnostem podílejících se na zajištění této soutěže včetně všech společností, jež jsou členem stejného koncernu jako Pořadatel (včetně ovládající osoby, přímo nebo nepřímo ovládaných osob a osob přímo nebo nepřímo ovládaných stejnou ovládací osobou)
 5. Ze Soutěže jsou vyloučeni všichni Účastníci, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto Pravidlům nebo je poruší. Pořadatel je dále oprávněn rozhodnout o vyloučení všech Účastníků, u nichž je dáno důvodné podezření, že v soutěži uplatňují nekalé, podvodné nebo nečestné praktiky. Vyloučením ze soutěže ztrácí Účastník nárok na předání výhry a to bez náhrady.
 6. Vyloučen ze Soutěže je také každý Účastník, u něhož je dáno důvodné podezření, že při Registraci do soutěže uvedl nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo, který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnou identitou.
 7. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované Výhry výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předání Výher v případě, že Výhry nebude mít v příslušnou dobu k dispozici. Dále si Pořadatel vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech, souvisejících s pořádáním Soutěže a to včetně práva v odůvodněných případech změnit pravidla této Soutěže včetně doby platnosti či Soutěž ukončit.
 8. Výhry v této Soutěži nelze směňovat za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné Výhra, než která je Pořadatelem stanovena.
 9. Účast v Soutěži ani Výhry není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.
 10. Pořadatel neodpovídá za nedoručení Oznámení o výhře v případě změny e-mailové adresy Výherce, nedoručení Oznámení o výhře z důvodu přeplnění nebo zrušení emailové schránky Výherce, z důvodů ležících na straně poskytovatele služeb či jiných důvodů, které neleží na jeho straně.Pořadatel je povinen Výherce o jeho výhře informovat jen jedenkrát, a to písemně formou zaslání elektronické emailové zprávy Výherci, kterou uvedl při Registraci do Soutěže.
 11. Pořadatel zajistí uhrazení případné srážkové daně, kterou jsou zatíženy Výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.
 12. Hodnota Výhry převyšuje 10.000 Kč. Upozorňujeme na daňovou povinnost výherce vyplývající ze zákona č. 586/1192 Sb., o daních z příjmu v platném znění.
 13. Správu Registračních údajů zajišťuje pro Pořadatele Technický správce soutěže.

Reklamace v rámci Soutěže

 1. Reklamace mohou být podány prostřednictvím internetu na adrese iva@bayaya.cz.
 2. Všechny reklamace týkající se Soutěže budou řešeny Pořadatelem v lhůtě 30 dnů po obdržení stížnosti.

Ochrana osobních údajů  

 1. Účastí v Soutěži každý Účastník:

a) dává Pořadatelům a Technickému správci soutěže v souladu se zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své emailové adresy a telefonního čísla , za účelem navázání kontaktu s Účastníkem v průběhu Soutěže a rovněž pro účely zaslání obchodního sdělení, informací o průběhu Soutěže a informací o dalších marketingových akcích Pořadatele;

b) dává Pořadatelům, jako správci a Technickému správci jako zpracovateli, v souladu se zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů, v platném znění, souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které Pořadatelům v souvislosti se svou účastí v Soutěži nebo čerpáním Výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v Soutěži, předání Vyhry a pro další obchodní a marketingové účely Pořadatele, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách pořadatele, pokud bude toto využití v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení Výherců nebo průběhu soutěže. Účastník rovněž vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby tyto osobní údaje byly v plném rozsahu a jenom k výsše uvedeným účelům zpracovány i prostřednictvím Technického správce soutěže. Pořadatel je oprávněn k těmto osobním údajům přiřazovat i další osobní údaje Účastníka.Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Účastník má právo svůj souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla Technického správce soutěže, a dále práva dle §21 zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění, tj. zejména právo přístupu k údajům, které se jej týkají, a právo je doplnit, opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na vysvětlení, právo na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno právo Účastníka na lidskou důstojnost, na ochranu osobní cti, dobré pověsti či právo na ochranu jména. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení a má za následek vyloučení Účastníka z další účasti v Soutěži, včetně nároku na předání Výhry, bude-li doručeno před jejím vydáním;

c) stane-li se Výhercem, dává Pořadatelům, v souladu s ust. § 84 a následující zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených Pořadatelem v souvislosti s pořádáním Soutěže a předáváním Výhry  (dále jen „snímek„) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje Pořadatelům tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení, a může jej kdykoli odvolat. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým Pořadatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

Zpracování osobních údajů a projevy osobní povahy

 1. Účastí v Soutěži souhlasí Účastník se zařazením všech jím poskytnutých osobních údajů (dále jen “údaje”) do databází firem Pořadatele s názvem “Soutěž Dobij Baterky” (dále jen “Společnost”), a s jejich zpracováním prostřednictvím zpracovatele, resp. Technického správce pro účely realizace Soutěže a předání Výhry a dále pro marketingové účely Společnosti/í, tj. nabízení výrobků a služeb, včetně zasílání informací o pořádaných akcích, výrobcích a jiných aktivitách, jakož i zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., a to na dobu neurčitou, respektive do odvolání souhlasu. Účastník bere na vědomí, že má práva dle § 11 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese Technického správce soutěže odvolat, že má právo přístupu k osobním údajům a právo na opravu těchto osobních údajů, blokování nesprávných osobních údajů, jejich likvidaci, atd. Odvolání souhlasu s poskytnutím a zpracováním osobních údajů před ukončením doby trvání Soutěže, má však za následek vyřazení Účastníka ze soutěže.
 2. Účastníci soutěže výslovně souhlasí s tím, že organizátor a zadavatel soutěže je oprávněn užít bezplatně jimi uvedené jméno, příjmení, obec bydliště, emailovou adresu v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech zadavatele v souvislosti s touto soutěží a jeho výrobků s tím, že  že mohou být pořizovány a zveřejňování výše uvedeným způsobem i zvukové a obrazové záznamy Účastníků Soutěže, a to po dobu 5 let od ukončení soutěže.
 3. Žádost o výmaz osobních údajů. Účastník Soutěže má právo požádat Technického správce o výmaz osobních údajů, a to kdykoliv od jejich poskytnutí. Účastník tak může učinit písemně, e-mailem nebo telefonicky. Technický správce je povinen osobní údaje Účastníka vymazat bez zbytečného odkladu a v každém případě do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Závěrečná ustanovení

 1. Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou v rámci Soutěže považována za jediná úplná a konečná.
 2. Úplná Pravidla jsou po celou dobu Soutěže k dispozici na webu bayaya….url.Účast v soutěži je dobrovolná a Účastník svojí Registrací vyjadřuje svůj souhlas s jejími Pravidly.

   

 3. Registrací do Soutěže Účastník potvrzuje, že se seznámil s těmito Pravidly, plně jim porozuměl a souhlasí s nimi.
 4. Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoli doplnit či změnit tato Pravidla. Všechny změny Pravidel budou účinné jejich zveřejněním na webu bayaya.cz …url neurčí-li Pořadatel jinak. Pokud Účastník či Výherce po zveřejnění změn v Pravidlech nezruší svou Registraci způsobem v těchto Pravidlech uvedeným, má se zato, že s novým zněním Pravidel souhlasí a je jimi vázán.
 5. Tato Pravidla a právní vztahy mezi Pořadatelem a Účastníky se řídí právním řádem České republiky.
keyboard_arrow_up